Algemene Voorwaarden voor ICTBuilder V.O.F

Hier leest u de algemene voorwaarden van ICTBuilder V.O.F / https://ictbuilder.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ICTBuilder . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICTBuilder is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ICTBuilder.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ICTBuilder te mogen claimen of te veronderstellen.

ICTBuilder streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://ictbuilder.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ICTBuilder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Opgegeven gegevens

U de ondertekende / accorderende hierna te noemen: “Klant” bent zich ervan bewust dat u volledige verantwoordelijkheid neemt voor de juistheid van de opgegeven gegevens. Als u de Klant bewust onjuiste gegevens opgeeft of enige andere vorm van poging tot oplichting zal ICTBuilder V.O.F aangifte doen bij de politie. Indien u foutieve gegevens opgeeft of het financiële risico te groot is behouden wij het recht om het opgeleverde product / dienst. Niet op te leven en eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens worden doorberekend aan u de Klant.

Tijdelijke maatregel

Helaas omdat wij momenteel nog een beginnend bedrijf zijn kan het zich voordoen dat onze algemene voorwaarden nog onvolledig is. Wij maken met u mondelinge / schriftelijke afspraken over onze overeenkomst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor

eventuele verwarringen, misverstanden of schade die kunnen ontstaan. U kunt ons altijd vragen om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Wij hebben in alle situaties het beslissend vermochten tenzij een schriftelijke overeenkomst tussen ICTBuilder en u de klant met een ondertekend document vastgesteld is. Wij doen er alles aan om dit document zo volledig mogelijk te maken.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op onze website. U kunt eventueel ook een email van ons krijgen.